Info

Uczniowie przystępujący do Projektu muszą złożyć pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi
Jeżeli osoba zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 15.11.2018 r .  podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników.
Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej
Deklaracje są dostępne na stronie projektu – www.inka.edu.pl oraz w sekretariacie szkoły

 

Pobierz:      deklaracja uczestnika

 

Informujemy o zakończeniu rekrutacji lista zakwalifikowanych osób: