Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców II tury projektu dotyczącego praktyk zawodowych w Irlandii

W dniu 13 września odbyło się spotkanie informacyjne o rekrutacji
do Projektu w II turze, która trwa od 18.09.2017 r. -2.10.2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli autorzy projektu K.Komodzińska i R.Nowicki którzy
przedstawili cele projektu, realizację i sposób rekrutacji,
uczniowie i rodzice klasy 3H i 3TI oraz p.dyrektor J.Niewadzioł.


Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem
w Projekcie w okresie rekrutacji muszą
przedłożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

formalne:
Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu;
Kserokopia legitymacji szkolnej;
Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2);
Listę kontrolną (zał. nr 3)
merytoryczne:
Wypełniona Ankieta rekrutacyjna (zał. nr 4)
List motywacyjny w języku polskim (zał. nr 5)

Poinformowano uczniów i rodziców, że dokumenty zał.2,3,4 są dostępne w sekretariacie szkoły jak i na stronie inka.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły  w godzinach pracy sekretariatu szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”, imię i nazwisko kandydata, klasa

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 2.10.2017 r.. o godzinie 15.00. Każdy kandydat otrzyma na swój adres e-mail, wskazany w formularzu aplikacyjnym informację zwrotną o złożeniu przez niego wymaganych dokumentów

Ogłoszenie listy rankingowej Uczestników nastąpi do 11.10.2017 r. na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i Projektu, facebooku szkolnym oraz w E-dzienniku Librus

Jeżeli osoba  zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 20.10.2017 r. podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej

Od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania na piśmie w ciągu 4 dni kalendarzowych od podania wyników do Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Uczeń  może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej

Proces rekrutacji zostanie zrealizowany przy zapewnieniu równości szans ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Projekcie:

  1. Wiedza z przedmiotów zawodowych
  2. Poziom znajomości języka obcego – język angielski
  3. Ocena z zachowania i praca na rzecz szkoły
  4. Rekomendacja wychowawcy danego kandydata

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”
numer: 2016-1-PL01-KA102-025218 realizowanego w okresie 21.11.2016 – 20.06.2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Wrzesień 20, 2017