Lista rankingowa

Komisja rekrutacyjna  projektu Zdobądź doświadczenie  osiągnij sukces praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii numer: 2016-1-PL01-KA102-025218 realizowanego w okresie 21.11.2016 – 20.06.2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego;  w składzie: przewodnicząca p. dyrektor Anna Mamprejew-Kwintkiewicz oraz Beata Falkiewicz, Iga Kisa-Bogorodź, Rafał Nowicki i Katarzyna
Komodzińska zakończyła swoją pracę. Lista rankingowa

Osoba  zakwalifikowana do Projektu jeżeli nie dostarczy w terminie do 21.12.2016 r podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Grudzień 12, 2016