Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 5/2016/2017 z dnia  28 listopada 2016 r.

Regulamin rekrutacji  udziału  w projekcie  „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii” w ZSH w Sopocie  numer: 2016-1-PL01-KA102-025218 realizowanego w okresie 21.11.2016 – 20.06.2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

 • 1

DEFINICJE  

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt. Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandiirealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
 2. Beneficjent – należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Handlowych w Sopocie przy ul. Kościuszki 18/20
 3. Proces rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia do udziału w projekcie uczniów klas uczących się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa
 4. Uczestniczka/Uczestnik – należy rozumieć przez to uczennicę/ucznia ZSH w Sopocie,  która/y spełnia wymogi określone w Regulaminie, została/ł zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie, dostarczyła/ł wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z listą kontrolną.
 5. E-dziennik Librus – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny funkcjonujący w ZSH w Sopocie
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Projekt Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii” nr 2016-1-PL01-KA102-025218,  zwany dalej Projektem, realizowany jest przez ZSH w Sopocie przy ul. Kościuszki 18/20, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43
 2. Regulamin rekrutacji i udziału w projektu pt. „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa w Projekcie, organizację wsparcia, obowiązki Uczestniczki/Uczestnika Projektu, warunki rezygnacji z udziału w Projekcie
 3. Biuro projektu znajduje się ZSH w Sopocie przy ul. Kościuszki 18/20
 • 3

INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii” ZSH w Sopocie o nr: 2016-1-PL01-KA102-025218 realizowany jest ZSH w Sopocie przy ul. Kościuszki 18/20 od  21.11.2016 do 20. 06. 2018 r.
 2. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
 3. Projekt przewiduje wyjazd 30 uczniów klas trzecich ZSH w Sopocie w dwóch turach po 15 uczniów  w celu odbycia praktyk zawodowych w Irlandii
 4. Czas pobytu uczniów za granicą wynosi 28 dni łącznie z podróżą. Wyjazdy na praktyki zawodowe poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowym
 5. Główne działania projektu tzn. mobilności Uczestników zaplanowano tak, aby były zgodne z harmonogramem praktyk w ZSH w Sopocie
 6. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają zagwarantowany udział w 20-godzinnym kursie języka angielskiego przed rozpoczęciem mobilności oraz przygotowanie kulturowe i organizacyjne, ubezpieczenie oraz dofinansowanie na pokrycie:
 1. a)       kosztów podróży
  b)       kosztów utrzymania
  c)       opłaty za udział w kursie językowym
 1. Językiem Projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język angielski
 2. Projekt skierowany jest do uczniów ZSH w Sopocie odbywających praktyki zawodowe zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a chętnych do rozwijania swoich kompetencji zawodowych i językowych
 3. Udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
 • 4

ZASADY REKRUTACJI

 1. W Projekcie może wziąć udział 30 uczniów klas trzecich ZSH w Sopocie
 2. Wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne odbędą się w dwóch turach:
 1. I tura w roku szkolnym 2016/2017 – 15 uczniów; termin 15.05.2017-9.06.2017
 2. II tura w roku szkolnym 2017/2018 – 15 uczniów; termin 9.04.2018-4.05.2018
 1. Rekrutacja do Projektu w I turze trwa od 28.11.2016-7.12.2016
 2. Termin rekrutacji do Projektu w II turze zostanie ogłoszony odrębnym pismem.
 3. Informacja o prowadzonej rekrutacji oraz regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie zostaną umieszczone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń na szkolnych korytarzach, E-dzienniku Librus,  oraz w zakładce programu PO WER na szkolnej stronie internetowej.
 4. Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem w Projekcie w okresie rekrutacji muszą przedłożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:  
 1. formalne:
 • Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu;
 • Kserokopia legitymacji szkolnej;
 • Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2);
 • Listę kontrolną (zał. nr 3)
 1. merytoryczne:
 • Wypełniona Ankieta rekrutacyjna (zał. nr 4)
 • List motywacyjny w języku polskim (zał. nr 5)
 1. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach, opatrzone datą i podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna/rodzic
 2. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.
 3. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.
 4. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 3 w godzinach pracy sekretariatu szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”, imię i nazwisko kandydata, klasa.
 5. Dokumenty złożone przez kandydatów na Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi
 6. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 7.12.2016r. o godzinie 15.00. Każdy kandydat otrzyma na swój adres e-mail, wskazany w formularzu aplikacyjnym informację zwrotną o złożeniu przez niego wymaganych dokumentów
 7. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Koordynator Projektu, a rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: zespół projektowy,  pedagog, psycholog szkolny, kierownik szkolenia praktycznego i jako przewodniczący dyrektor szkoły
 8. Czynności komisji rekrutacyjnej:
 1. Sprawdzenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z listą kontrolną kandydata pod względem formalnym
 2. Rozpatrzenie wniosków przez komisję
 3. Utworzenie listy uczestników projektu 15 osób z największą liczbą punktów i listy rezerwowej (max 10 kolejnych osób)
 1. Uczestnikami Projektu będą uczniowie klas trzecich o profilach wskazanych w paragrafie 3 punkt 3.
 2. Proces rekrutacji zostanie zrealizowany przy zapewnieniu równości szans ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.
 3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Projekcie:
 1. Wiedza z przedmiotów zawodowych
 2. Poziom znajomości języka obcego – język angielski
 3. Ocena z zachowania i praca na rzecz szkoły
 4. Rekomendacja wychowawcy danego kandydata
 1. Ogłoszenie listy rankingowej Uczestników nastąpi do 14.12.2016 roku na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i Projektu, facebooku szkolnym oraz w E-dzienniku Librus
 2. Uczniowie przystępujący do Projektu muszą złożyć pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi
 3. Z Uczestników rekrutacji, którzy nie zostali zakwalifikowani do Projektu zostanie utworzona  lista rezerwowa
 4. Jeżeli osoba  zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 21.12.2016 r. podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej
 5. Do mobilności zakwalifikowanych zostanie 15 uczniów w pierwsze turze, rekrutacja do 2 tury odbędzie się na tych samych zasadach w roku 2017
 6. W przypadku uczniów, którzy uzyskają taką samą ilość punktów kryterium pierwszeństwa ustali się porównując punkty za średnią ocen z przedmiotów zawodowych i języka obcego, porównując ilość godzin nieusprawiedliwionych w pierwszym semestrze, a w następnej selekcji – kolejność zgłoszeń
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej odbycie mobilności danego uczestnika w zaplanowanym terminie w mobilności weźmie udział uczeń z listy rezerwowej
 8. W przypadku braku przewidzianej liczby zrekrutowanych Uczestników/Uczestniczek komisja rekrutacyjna ogłosi rekrutację uzupełniającą w dowolnym czasie
 • 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika i opiekunów/rodziców wybranych Uczestników Projektu, deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie.
 2. Zawarcie z uczestnikami Projektu umowy o odbycie praktyk zagranicznych.
 3. Podpisanie przed wyjazdem umowy z Beneficjentem.  Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 4. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie zostaną określone w Umowie
 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
 1. Przestrzegania regulaminu praktyk (zał. do umowy)
 2. Udziału w 20 godzinnym kursie języka angielskiego (“Komunikacja bez barier”)
 3. Udziału w 24 godzinnym kursie pedagogiczno-kulturowym (“Irlandia wczoraj i dziś”),
 4. Udziału w zorganizowanych mobilnościach
 5. Promocji Projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 6. Udziału w podsumowaniu Projektu
 7. Dzielenia się zdobytą wiedzą i wrażeniami podczas spotkań z innymi uczniami, opiekunami praktyk oraz z rodziną
 8. Bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie
 9. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do poleceń opiekunów i osób nadzorujących jego praktykę
 • 6

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji (zał. nr 6) potwierdzonego podpisem opiekuna/rodzica.
 2. Uczeń  może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej
 3. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu, w wyjeździe będzie uczestniczyć pierwszy uczeń z listy rezerwowej.
 4. Uczeń, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba) potwierdzonych na stosownym dokumencie
 5. Uczeń może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
 1. a) naruszenia przez niego postanowień Regulaminu;
 2. b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;
 3. c) nieuprawnionej nieobecności podczas stażu;
 4. d) opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji praktyk.

 

 • 7

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 1. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również dołączona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu. Lista rankingowa zakwalifikowanych Uczestników zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i Projektu, facebooku szkolnym oraz w E-dzienniku Librus do 14.12.2016 r
 2. Od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania na piśmie w ciągu 4 dni kalendarzowych od podania wyników do Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
 3. W przypadku odwołania się kandydata/kandydatki przewodniczący komisji rekrutacyjnej rozpatrzy odwołanie  w ciągu 3 dni kalendarzowych i odpowie na piśmie
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w Projekcie, decyzję podejmie Komisja złożona z:  dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela z zespołu projektowego.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły i projektu
 4. Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu
 5. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie
 6. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator.
 7. Każdy z Uczestników Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień
 8. Regulamin obowiązuje na okres realizacji Projektu
 9. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie zostaną określone w Umowie. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu
 10. Terminy rekrutacji do II tury mobilności zostaną podane w formie aneksu do regulaminu
 11. Szczegółowe informacje o Programie: http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2016
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2016 r. zarządzeniem dyrektora szkoły.