Do pobrania

DEKLARACJA

PUBLIC_deklaracja_pazdziernik_2017

 

REKRUTACJA

PUBLIC_ankieta_rekrutacyjna_zal4

PUBLIC_lista_kont_zal3

PUBLIC_formularz_zglosz_zal2

 

II tura w roku szkolnym 2017/18 – 15 uczniów;  termin praktyk 9.04.2018 r. – 4.05.2018 r.

Rekrutacja do Projektu w II turze trwa od 18.09.2017 r. -2.10.2017 r.

Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem w Projekcie w okresie rekrutacji muszą przedłożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • formalne:
 • Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu;
 • Kserokopia legitymacji szkolnej;
 • Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2);
 • Listę kontrolną (zał. nr 3)
 • merytoryczne:
 • Wypełniona Ankieta rekrutacyjna (zał. nr 4)
 • List motywacyjny w języku polskim (zał. nr 5)

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły  w godzinach pracy sekretariatu szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”, imię i nazwisko kandydata, klasa

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 2.10.2017 r.. o godzinie 15.00. Każdy kandydat otrzyma na swój adres e-mail, wskazany w formularzu aplikacyjnym informację zwrotną o złożeniu przez niego wymaganych dokumentów

Ogłoszenie listy rankingowej Uczestników nastąpi do 11.10.2017 r. na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i Projektu, facebooku szkolnym oraz w E-dzienniku Librus

Jeżeli osoba  zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 20.10.2017 r. podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej

Od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania na piśmie w ciągu 4 dni kalendarzowych od podania wyników do Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Uczeń  może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej

Proces rekrutacji zostanie zrealizowany przy zapewnieniu równości szans ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Projekcie:

 1. Wiedza z przedmiotów zawodowych
 2. Poziom znajomości języka obcego – język angielski
 3. Ocena z zachowania i praca na rzecz szkoły
 4. Rekomendacja wychowawcy danego kandydata

 DEKLARACJA

PUBLIC_deklaracja_grudzien_2016

REKRUTACJA

PUBLIC_ankieta_rekrutacyjna_zal4

PUBLIC_lista_kont_zal3

PUBLIC_formularz_zglosz_zal2

 

I tura w roku szkolnym 2016/2017 – 15 uczniów; termin 15.05.2017-9.06.2017

 Rekrutacja do Projektu w I turze trwa od 28.11.2016-7.12.2016

Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem w Projekcie w okresie rekrutacji muszą przedłożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:  

 1. formalne:
 • Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu;
 • Kserokopia legitymacji szkolnej;
 • Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2);
 • Listę kontrolną (zał. nr 3)
 1. merytoryczne:
 • Wypełniona Ankieta rekrutacyjna (zał. nr 4)
 • List motywacyjny w języku polskim (zał. nr 5)

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły ww godzinach pracy sekretariatu szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”, imię i nazwisko kandydata, klasa

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 7.12.2016r. o godzinie 15.00. Każdy kandydat otrzyma na swój adres e-mail, wskazany w formularzu aplikacyjnym informację zwrotną o złożeniu przez niego wymaganych dokumentów

Ogłoszenie listy rankingowej Uczestników nastąpi do 14.12.2016 roku na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i Projektu, facebooku szkolnym oraz w E-dzienniku Librus

Jeżeli osoba  zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 21.12.2016 r. podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej

Od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania na piśmie w ciągu 4 dni kalendarzowych od podania wyników do Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Uczeń  może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej

Proces rekrutacji zostanie zrealizowany przy zapewnieniu równości szans ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Projekcie:

 1. Wiedza z przedmiotów zawodowych
 2. Poziom znajomości języka obcego – język angielski
 3. Ocena z zachowania i praca na rzecz szkoły
 4. Rekomendacja wychowawcy danego kandydata